Skip to content

API سراسری : عمومی

ورژن

نسخه فعلی Vue را نشان می دهد.

 • تایپ: رشته(string)

 • مثال

  js
  import { version } from 'vue'
  
  console.log(version)

nextTick()

یک ابزار است که برای انتظار به‌روزرسانی بعدی DOM به‌کار می‌رود.

 • تایپ

  ts
  function nextTick(callback?: () => void): Promise<void>
 • جزئیات

  وقتی در Vue حالت واکنشی(reactive state) را فعال می‌کنید، به‌روزرسانی‌های DOM به صورت همزمان اعمال نمی‌شوند. به جای اینکه Vue آن‌ها را در همان لحظه اعمال کند،بدون توجه به تعداد تغییراتی که در آن حالت ایجاد کرده‌اید، آن‌ها را درون «صف انتظار» قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که هر مؤلفه فقط یک بار به‌روزرسانی می‌شود.

  می‌توانید nextTick() را فوراً پس از تغییر وضعیت صدا بزنید و منتظر بمانید تا به‌روزرسانی‌های DOM اعمال شود. این کار را می‌توان با استفاده از یک تابع فراخوانی یا یک Promise برگشتی ناهمگام انجام داد.

 • مثال

  vue
  <script setup>
  import { ref, nextTick } from 'vue'
  
  const count = ref(0)
  
  async function increment() {
   count.value++
  
   // DOM هنوز به روز نشده است
   console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 0
  
   await nextTick()
   // DOM اکنون به روز شده است
   console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 1
  }
  </script>
  
  <template>
   <button id="counter" @click="increment">{{ count }}</button>
  </template>
  vue
  <script>
  import { nextTick } from 'vue'
  
  export default {
   data() {
    return {
     count: 0
    }
   },
   methods: {
    async increment() {
     this.count++
  
   // DOM هنوز به روز نشده است
     console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 0
  
     await nextTick()
   // DOM اکنون به روز شده است
     console.log(document.getElementById('counter').textContent) // 1
    }
   }
  }
  </script>
  
  <template>
   <button id="counter" @click="increment">{{ count }}</button>
  </template>
 • مشاهده بیشتر this.$nextTick()

defineComponent()

یک ابزار کمکی برای تعریف یک کامپوننت Vue با استفاده از تعیین تایپ داده‌هاست.

 • تایپ

  ts
  // سینتکس options
  function defineComponent(
   component: ComponentOptions
  ): ComponentConstructor
  
  // سینتکس تابع (نیاز به ورژن 3.3+)
  function defineComponent(
   setup: ComponentOptions['setup'],
   extraOptions?: ComponentOptions
  ): () => any

  تایپ ساده‌تر شده است تا خوانایی بیشتری داشته باشد.

 • جزئیات

  این تابع یک شیء از گزینه‌های کامپوننت را به عنوان آرگومان اول می‌پذیرد. مقدار بازگشتی همان شیء خواهد بود، چرا که این تابع در واقع هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد و تنها برای استنتاج تایپ داده استفاده می‌شود.

  لطفا توجه کنید که تایپ بازگشتی کمی ویژه است: این تایپ بر اساس گزینه‌های ورودی، یک تایپ داده را مشخص می‌کند. وقتی این تایپ به عنوان یک تگ در TSX استفاده می‌شود، از اطلاعات موجود برای تعیین تایپ استفاده می‌کند.

  شما می‌توانید تایپ نمونه‌ای که یک کامپوننت ارائه می‌دهد (که معادل تایپ this در گزینه‌های آن است) را با استفاده از تایپ بازگشتی defineComponent() به دست آورید.

  ts
  const Foo = defineComponent(/* ... */)
  
  type FooInstance = InstanceType<typeof Foo>

  امضای تابع

  defineComponent() همچنین یک نوع امضای جایگزین دارد که برای استفاده با Composition API و توابع رندر یا JSX مناسب است.

  به جای ارسال یک شیء از گزینه‌ها، انتظار می‌رود یک تابع مورد استفاده قرار گیرد. این تابع همان‌طور که تابع setup() در Composition API عمل می‌کند، ورودی‌ها و setup context را دریافت می‌کند. مقدار بازگشتی باید یک تابع رندر باشد که از هر دو h() و JSX پشتیبانی می‌کند.

  js
  import { ref, h } from 'vue'
  
  const Comp = defineComponent(
   (props) => {
    // از API ترکیب در اینجا استفاده کنید مانند آنچه در <script setup> انجام می‌دهید
    const count = ref(0)
  
    return () => {
   // تابع رندر یا JSX
     return h('div', count.value)
    }
   },
   // گزینه‌های اضافی، مثلاً تعریف پراپ ها و emits  {
    props: {
     /* ... */
    }
   }
  )

  اصلی‌ترین کاربرد این امضای تابع در تایپ‌اسکریپت (مخصوصاً در TSX) است زیرا از ژنریک‌ها پشتیبانی می‌کند:

  tsx
  const Comp = defineComponent(
   <T extends string | number>(props: { msg: T; list: T[] }) => {
  
    //در اینجا از Composition API همانند `<script setup>` استفاده کنید.
    const count = ref(0)
  
    return () => {
     // تابع رندر یا JSX
     return <div>{count.value}</div>
    }
   },
   // تعریف دستی ویژگی‌های زمان اجرا همچنان الزامی است.
   {
    props: ['msg', 'list']
   }
  )

  در آینده، قصد داریم یک پلاگین Babel ارائه دهیم که به طور خودکار ویژگی‌های زمان اجرا (مانند defineProps در فایل‌های SFC) را استخراج و درج کند، به طوری که تعریف ویژگی‌های زمان اجرا قابل حذف باشد.

  یادداشتی درباره ترمیم وب‌پک

  چون defineComponent() یک فراخوانی تابع است، ممکن است به نظر برسد که این عملیات برخی از ابزارهای ساخت مانند webpack را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عمل باعث می‌شود که حتی اگر کامپوننتی استفاده نشده باشد، کدهای غیرضروری حذف نشوند.

  برای اعلام به webpack که این فراخوانی تابع باید کد های بی استفاده را حذف کند، می‌توانید نشانه کامنت /*#__PURE__*/ را قبل از فراخوانی تابع اضافه کنید:

  js
  export default /*#__PURE__*/ defineComponent(/* ... */)

  اگر از Vite استفاده می‌کنید، نیازی به این کار نیست؛ چرا که Rollup (بسته‌بندی تولیدی اصلی که Vite از آن استفاده می‌کند) هوشمندانه تشخیص می‌دهد که defineComponent() در واقع بدون اثر جانبی است و نیازی به نشانه‌گذاری دستی ندارد.

 • مشاهده بیشتر راهنما - استفاده از Vue با TypeScript

defineAsyncComponent()

تعریف یک کامپوننت ناهمگام که تنها زمانی بارگذاری(lazy load) می‌شود که رندر می‌شود. آرگومان می‌تواند یک تابع بارگذاری یا یک شیء از گزینه ها برای کنترل پیشرفته‌تر رفتار بارگذاری باشد.

 • تایپ

  ts
  function defineAsyncComponent(
   source: AsyncComponentLoader | AsyncComponentOptions
  ): Component
  
  type AsyncComponentLoader = () => Promise<Component>
  
  interface AsyncComponentOptions {
   loader: AsyncComponentLoader
   loadingComponent?: Component
   errorComponent?: Component
   delay?: number
   timeout?: number
   suspensible?: boolean
   onError?: (
    error: Error,
    retry: () => void,
    fail: () => void,
    attempts: number
   ) => any
  }
 • مشاهده بیشتر راهنما - کامپوننت های ناهمگام

defineCustomElement()

این تابع همان آرگومانی را که در defineComponent استفاده می‌شود را قبول می‌کند، اما به جای آن، یک سازنده (constructor) کلاس اصلی برای المان سفارشی برمی‌گرداند.

 • تایپ

  ts
  function defineCustomElement(
   component:
    | (ComponentOptions & { styles?: string[] })
    | ComponentOptions['setup']
  ): {
   new (props?: object): HTMLElement
  }

  تایپ ساده‌تر شده است تا خوانایی بیشتری داشته باشد.

 • جزئیات

  همچنین، به جز گزینه‌های معمول کامپوننت، defineCustomElement() از یک گزینه ویژه به نام styles نیز پشتیبانی می‌کند. این گزینه باید شامل یک آرایه از رشته‌های CSS باشد که برای تزریق استایل‌ها به ریشه عنصر موردنظر استفاده می‌شود.

  مقدار بازگشتی ، یک سازنده عنصر سفارشی است که می‌توان از طریق customElements.define() ثبت نمود.

 • مثال

  js
  import { defineCustomElement } from 'vue'
  
  const MyVueElement = defineCustomElement({
   /* component گزینه های */
  })
  
  // المان شخصی سازی شده ثبت می شود.
  customElements.define('my-vue-element', MyVueElement)
 • مشاهده بیشتر

API سراسری : عمومی has loaded