Skip to content

Composition API: هوک‌های چرخه حیات

نکته استفاده

تمام API های لیست‌شده در این صفحه باید به صورت همگام، در هنگام فاز ()setup یک کامپوننت استفاده‌شوند. برای جزییات بیشتر راهنما - هوک‌های چرخه حیات را ببینید.

()onMounted

یک تابع callback را ثبت می‌کند تا در زمان mount شدن کامپوننت، فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onMounted(callback: () => void): void
 • جزییات

  یک کامپوننت mount شده محسوب می‌شود بعد از اینکه:

  • تمام کامپوننت‌های همگام فرزند آن mount شده باشند (شامل کامپوننت‌های ناهمگام یا کامپوننت‌های داخل تگ <Suspense> نمی‌شود).

  • درخت DOM آن ایجادشده و به داخل تگ دربرگیرنده آن اضافه شده‌باشد. توجه داشته باشید که تنها زمانی می‌توان تضمین کرد که درخت DOM کامپوننت در داخل DOM اصلی موجود است که تگ دربرگیرنده‌اش هم در DOM اصلی وجود داشته باشد.

  این هوک معمولا برای انجام عوارض جانبی که نیاز به دسترسی به DOM رندر شده کامپوننت دارند، یا برای محدودکردن کدهای مرتبط با DOM در یک اپلیکیشن رندر شده توسط سرور (server-rendered application) استفاده می‌شود.

  این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

 • مثال

  دسترسی به یک المنت به وسیله ref تمپلیت:

  vue
  <script setup>
  import { ref, onMounted } from 'vue'
  
  const el = ref()
  
  onMounted(() => {
   el.value // <div>
  })
  </script>
  
  <template>
   <div ref="el"></div>
  </template>

()onUpdated

یک تابع callback را ثبت می‌کند تا بعد از اینکه کامپوننت درخت DOM خودش را به سبب تغییر یک state واکنش‌گرا (reactive) به‌روزرسانی کرد، فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onUpdated(callback: () => void): void
 • جزییات

  هوک updated یک کامپوننت والد بعد از کامپوننت‌های فرزند آن فراخوانی می‌شود.

  این هوک بعد از هرگونه به‌روزرسانی DOM کامپوننت فراخوانی می‌شود، که می‌تواند توسط تغییرات مختلف state ایجاد شود، زیرا چندین تغییر state را می‌توان به دلایل عملکردی در یک چرخه رندر واحد دسته‌بندی کرد. اگر نیاز دارید که بعد از تغییر یک state خاص به DOM به‌روزرسانی شده دسترسی داشته باشید، به‌جای آن از ()nextTick استفاده کنید.

  این هوک در حین رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

  هشدار

  state کامپوننت را در داخل هوک updated تغییر ندهید - این احتمالا منجر به یک حلقه به‌روزرسانی بی‌نهایت می‌شود!

 • مثال

  دسترسی به DOM به‌روزرسانی شده:

  vue
  <script setup>
  import { ref, onUpdated } from 'vue'
  
  const count = ref(0)
  
  onUpdated(() => {
   // text content should be the same as current `count.value`
   console.log(document.getElementById('count').textContent)
  })
  </script>
  
  <template>
   <button id="count" @click="count++">{{ count }}</button>
  </template>

()onUnmounted

یک تابع callback را ثبت می‌کند تا بعد از اینکه کامپوننت unmount شد، فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onUnmounted(callback: () => void): void
 • جزییات

  یک کامپوننت زمانی unmount شده قلمداد می‌شود که:

  • تمام کامپوننت‌های فرزند آن unmount شده باشند.

  • تمام اثرات واکنش‌گرا مرتبط به آن (اثر رندر و computed یا watcherها در هنگام ()setup) متوقف شده‌باشند.

  از این هوک برای پاکسازی عوارض جانبی ایجادشده به‌صورت دستی مانند تایمر‌ها، گوش‌دهنده‌های رویداد DOM یا اتصالات سرور استفاده کنید.

  این هوک در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

 • مثال

  vue
  <script setup>
  import { onMounted, onUnmounted } from 'vue'
  
  let intervalId
  onMounted(() => {
   intervalId = setInterval(() => {
    // ...
   })
  })
  
  onUnmounted(() => clearInterval(intervalId))
  </script>

()onBeforeMount

هوکی را ثبت می‌کند تا دقیقا در لحظه قبل از mount شدن کامپوننت فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onBeforeMount(callback: () => void): void
 • جزییات

  هنگامی که این هوک فراخوانی می‌شود، کامپوننت راه‌اندازی state واکنش‌پذیر خود را به اتمام رسانده‌است، اما هنوز هیچ نودی در DOM ایجاد نشده‌است. قرار است که برای اولین بار کامپوننت اثر رندر DOM خودش را اجرا کند.

  این هوک در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

()onBeforeUpdate

هوکی را ثبت می‌کند تا دقیقا در لحظه‌ای که کامپوننت قرار است درخت DOM خود را به وسیله تغییر یک استیت واکنش‌گرا به‌روزرسانی کند، فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onBeforeUpdate(callback: () => void): void
 • جزییات

  این هوک می‌تواند برای دسترسی به وضعیت DOM قبل از به‌روزرسانی DOM توسط Vue استفاده کرد. همچنین تغییر state کامپوننت در داخل این هوک ایمن است.

  این هوک در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

()onBeforeUnmount

هوکی را ثبت می‌کند تا دقیقا قبل از اینکه نمونه کامپوننت unmount شود، فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onBeforeUnmount(callback: () => void): void
 • جزییات

  هنگامی که این هوک فراخوانی می‌شود، نمونه کامپوننت همچنان کاملا فعال و کاربردی است.

  این هوک در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

()onErrorCaptured

هوکی را ثبت می‌کند تا در زمانی که خطای درحال انتشار از یک کامپوننت اصلی گرفته شده‌است، فراخوانی شود.

 • تایپ

  ts
  function onErrorCaptured(callback: ErrorCapturedHook): void
  
  type ErrorCapturedHook = (
   err: unknown,
   instance: ComponentPublicInstance | null,
   info: string
  ) => boolean | void
 • جزییات

  خطاها می‌توانند از این منابع گرقته شوند:

  • رندرهای کامپوننت (Component renders)
  • کنترل کننده‌های رویداد (Event handlers)
  • هوک‌های چرخه حیات (Lifecycle hooks)
  • تابع ()setup
  • واچرها (Watchers)
  • هوک‌های دایرکتیو سفارشی (Custom directive hooks)
  • هوک‌های انتقالی (Transition hooks)

  این هوک سه آرگومان دریافت می‌کند: خطا، نمونه کامپوننتی که مسبب ایجاد خطا شد و و یک رشته اطلاعات که نوع منبع خطا را مشخص می کند.

  نکته

  در تولید، آرگومان سوم (info) به جای رشته با اطلاعات کامل، یک کد کوتاه شده خواهد بود. شما می‌توانید کد مربوط به map کردن رشته را در Production Error Code Reference بیابید.

  شما می‌توانید state کامپوننت را در ()errorCaptured تغییر دهید تا یک state خطا را به کاربر نمایش دهید. با این حال، مهم است که state خطا نباید محتوای اصلی که باعث خطا شده است را رندر کند. در غیر این صورت کامپوننت در یک حلقه رندر نامتناهی قرار می‌گیرد.

  هوک می‌تواند مقدار false را برگرداند تا از انتشار بیشتر خطا جلوگیری کند.

  قوانین انتشار خطا

  • به طور پیش‌فرض، تمام خطاها همچنان به app.config.errorHandler در سطح اپلیکیشن، فرستاده می‌شوند، در صورتی که تعریف شده باشد، به طوری که هنوز می توان این خطاها را در یک مکان به یک سرویس تجزیه و تحلیل گزارش داد.

  • اگر چندین هوک errorCaptured در زنجیره ارث‌بری یا زنجیره والد یک کامپوننت وجود داشته باشد، همه آنها به ترتیب از پایین به بالا در همان خطا فراخوانی می‌شوند. این شبیه مکانیسم event bubbling در رویدادهای DOM نیتیو است.

  • اگر هوک errorCaptured خودش یک خطا را برگرداند، جفت این خطا و خطای اصلی گرفته‌شده به app.config.errorHandler فرستاده می‌شوند.

  • یک هوک errorCaptured می‌تواند مقدار false را برگرداند تا از انتشار بیشتر خطا جلوگیری کند. این اساسا می‌گوید ((این خطا کنترل شده‌است و باید نادیده گرفته شود)). این از هرگونه فراخوانی هوک errorCaptured یا app.config.errorHandler اضافی برای این خطا جلوگیری می‌کند.

()onRenderTracked (تنها در حالت توسعه)

یک هوک اشکال‌زدایی را ثبت می‌کند تا در هنگامی که یک وابستگی واکنش‌گرا توسط اثر رندر کامپوننت ردیابی شده‌‌است، فراخوانی شود.

این هوک تنها برای حالت توسعه است و در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

 • تایپ

  ts
  function onRenderTracked(callback: DebuggerHook): void
  
  type DebuggerHook = (e: DebuggerEvent) => void
  
  type DebuggerEvent = {
   effect: ReactiveEffect
   target: object
   type: TrackOpTypes /* 'get' | 'has' | 'iterate' */
   key: any
  }
 • همچنین ببینید Reactivity in Depth

()onRenderTriggered (تنها در حالت توسعه)

یک هوک اشکال‌زدایی را ثبت می‌کند تا زمانی‌ که یک وابستگی واکنش‌گرا باعث ایجاد اثر رندر کامپوننت برای اجرای مجدد می‌شود، فراخوانی شود.

این هوک تنها برای حالت توسعه است و در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

 • تایپ

  ts
  function onRenderTriggered(callback: DebuggerHook): void
  
  type DebuggerHook = (e: DebuggerEvent) => void
  
  type DebuggerEvent = {
   effect: ReactiveEffect
   target: object
   type: TriggerOpTypes /* 'set' | 'add' | 'delete' | 'clear' */
   key: any
   newValue?: any
   oldValue?: any
   oldTarget?: Map<any, any> | Set<any>
  }
 • همچنین ببینید Reactivity in Depth

()onActivated

یک تابع callback را ثبت می‌کند تا بعد از اینکه نمونه کامپوننت به‌ عنوان قسمتی از درخت که به‌ وسیله <KeepAlive> ذخیره‌شده، به داخل DOM اضافه شد، فراخوانی شود.

این هوک در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

()onDeactivated

یک تابع callback را ثبت می‌کند تا بعد از اینکه نمونه کامپوننت به‌ عنوان قسمتی از درخت که به‌ وسیله <KeepAlive> ذخیره‌شده، از داخل DOM حذف شد، فراخوانی شود.

این هوک در زمان رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

()onServerPrefetch (تنها در رندر سمت سرور)

یک تابع ناهمگام را ثبت می‌‌کند تا قبل از اینکه نمونه کامپوننت در سرور رندر شود، حل شود.

 • تایپ

  ts
  function onServerPrefetch(callback: () => Promise<any>): void
 • جزییات

  اگر تابع callback یک Promise را برگرداند، رندر کننده سرور منتظر می‌ماند تا Promise قبل از رندر کردن کامپوننت، حل (resolve) شود.

  این هوک تنها در حین رندر سمت سرور فراخوانی می‌شود که می‌تواند برای انجام fetch (واکشی) داده منحصر به سرور استفاده شود.

 • مثال

  vue
  <script setup>
  import { ref, onServerPrefetch, onMounted } from 'vue'
  
  const data = ref(null)
  
  onServerPrefetch(async () => {
   // کامپوننت به عنوان بخشی از درخواست اولیه رندر می‌شود
   // داده ها را از قبل بر روی سرور فچ (واکشی) کنید زیرا سریعتر از کلاینت است
   data.value = await fetchOnServer(/* ... */)
  })
  
  onMounted(async () => {
   if (!data.value) {
    // اگر داده‌ها در مونت خالی باشد، به این معنی است که کامپوننت
    // به صورت داینامیک (پویا) بر روی کلاینت ارائه می‌شود
    // به جای آن یک واکشی سمت کلاینت انجام دهید
    data.value = await fetchOnClient(/* ... */)
   }
  })
  </script>
 • همچنین ببینید Server-Side Rendering

Composition API: هوک‌های چرخه حیات has loaded