Skip to content

آپشن: چرخه حیات

همچنین دیدن کنید از

برای استفاده مشترک از هوک‌های چرخه حیات، از راهنما - هوک‌های چرخه حیات دیدن کنید.

beforeCreate

زمانی فراخوانی می‌شود که نمونه مقداردهی اولیه شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   beforeCreate?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

هنگامی که نمونه مقداردهی اولیه شد، پس از حل پراپ‌ها، فراخوانی فورا انجام می‌شود.

سپس props به عنوان پراپرتی‌های reactive تعریف می‌شود و state مانند data()‎ یا computed تنظیم می‌شود.

توجه داشته باشید که هوک setup()‎ از Composition API قبل از هر هوک Options API، حتی beforeCreate()‎ فراخوانی می‌شود.

created

پس از اتمام پردازش تمام آپشن‌های مربوط به state نمونه، فراخوانی می‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   created?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

  هنگامی که این هوک فراخوانی می‌شود، موارد زیر تنظیم شده‌اند: داده‌های reactive، پراپرتی‌های computed، متدها و watchها. با این حال، فاز نصب هنوز شروع نشده است و ویژگی ‎$el هنوز در دسترس نیست.

beforeMount

درست قبل از اینکه کامپوننت نصب شود فراخوانی شده است.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   beforeMount?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

  هنگامی که این هوک فراخوانی می‌شود، کامپوننت تنظیم reactive state خود را به پایان رسانده است، اما هنوز هیچ گره DOM ایجاد نشده است. قرار است برای اولین بار اثر رندر DOM خود را اجرا کند.

  این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

mounted

پس از نصب کامپوننت فراخوانی می‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   mounted?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

  یک کامپوننت نصب شده در نظر گرفته می‌شود پس از اینکه:

  • همه کامپوننت‌های فرزند آن همزمان نصب شده اند(شامل کامپوننت‌های async یا کامپوننت‌های درون درختان <Suspense> نمی‌شود.)

  • درخت DOM خود را ایجاد کرده و درون کانتینر والد قرار داده است. توجه داشته باشید که این فقط تضمین می‌کند که درخت DOM کامپوننت در سند است اگر والد کانتینر اصلی برنامه نیز در سند باشد.

  این هوک به طور معمول برای انجام اثرات جانبی استفاده می‌شود که به دسترسی به DOM اجزای رندر شده کامپوننت نیاز دارند، یا برای محدود کردن کد مربوط به DOM به سمت مشتری در یک برنامه رندر شده در سمت سرور.

  این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

beforeUpdate

درست قبل از اینکه کامپوننت به دلیل تغییر reactive state درخت DOM خود را به روز کند فراخوانی شده است.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   beforeUpdate?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

این هوک می‌تواند برای دسترسی به وضعیت DOM قبل از به‌روزرسانی DOM توسط Vue استفاده شود. همچنین، امکان ایجاد تغییر در وضعیت کامپوننت در داخل این هوک نیز امن است.

این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

updated

پس از آنکه کامپوننت درخت DOM خود را به دلیل تغییر reactive state به روز رسانی کرد، فراخوانی می‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   updated?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

  هوک به روز شده یک کامپوننت والد پس از کامپوننت‌های فرزندش فراخوانی خواهد شد.

  این هوک پس از هر به روز رسانی DOM کامپوننت فراخوانی میشود که میتواند ناشی از تغییرات state باشد. اگر بعد از تغییر یک state خاص نیاز به دسترسی به DOM به روز شده دارید، از nextTick()‎ استفاده کنید.

  این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

  هشدار

  state کامپوننت را در هوک updated تغییر ندهید - این کار احتمالا منجر به یک لوپ بی‌نهایت خواهد شد!

beforeUnmount

درست قبل از اینکه یک کامپوننت نمونه unmounted شود فراخوانی می‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   beforeUnmount?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

  هنگامی که این هوک فراخوانی می‌شود، کامپوننت نمونه هنوز کاملا functional است.

  این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

unmounted

پس از اینکه کامپوننت unmounted می‌شود فراخوانی می‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   unmounted?(this: ComponentPublicInstance): void
  }
 • جزئیات

  یک کامپوننت unmounted در نظر گرفته می‌شود پس از:

  • همه کامپوننت های فرزند آن unmounted شده باشند.

  • تمام اثرات reactive های مرتبط با آن (اثر رندر و computed / watch های ساخته شده در طول setup()‎) متوقف شده‌اند.

  از این هوک برای پاکسازی اثرات جانبی ایجاد شده به صورت دستی مانند تایمرها، DOM event listeners یا اتصالات سرور استفاده کنید.

  این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

errorCaptured

زمانی فراخوانی می‌شود که یک خطای انتشار از یک کامپوننت اصلی ثبت شده باشد.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   errorCaptured?(
    this: ComponentPublicInstance,
    err: unknown,
    instance: ComponentPublicInstance | null,
    info: string
   ): boolean | void
  }
 • جزئیات

  خطاها را میتوان از منابع زیر دریافت کرد:

  • Component renders
  • Event handlers
  • Lifecycle hooks
  • setup() function
  • Watchers
  • Custom directive hooks
  • Transition hooks

  این هوک سه آرگومان دریافت می‌کند: خطا، کامپوننت نمونه که خطا را فعال می‌کند، و یک رشته اطلاعات که نوع منبع خطا را مشخص می‌کند.

  نکته

  در محیط پروداکشن، آرگومان سوم (info) به جای رشته اطلاعات کامل، یک کد کوتاه خواهد بود. می‌توانید نگاشت کد به رشته را در راهنمای کدهای خطای پروداکشن پیدا کنید.

  شما در errorCaptured() می‌توانید state کامپوننت را تغییر داده و یک خطا به کاربر نشان دهید. با این حال، مهم است که خطا محتوای اصلی که خطا را ایجاد کرده است را نشان ندهد؛ در غیر این صورت، کامپوننت در یک لوپ بی‌نهایت اجرا خواهد شد.

  این هوک می‌تواند false را برگرداند تا از انتشار بیشتر خطا جلوگیری کند. جزئیات انتشار خطا را در زیر ببینید.

  قوانین انتشار خطا

  • به طور پیش‌فرض، همه خطاها همچنان به سطح برنامه app.config.errorHandler ارسال می‌شوند اگر که تعریف شده باشند، به طوری که همچنان می‌توان این خطاها را به یک سرویس آنالیزگر گزارش کرد.

  • اگر چندین هوک errorCaptured در زنجیره وراثت یا زنجیره والد یک کامپوننت وجود داشته باشد، تمام آن‌ها به ترتیب از پایین به بالا در همان خطا فراخوانی می‌شوند. این مکانیسم مشابه مکانیسم حبابی رویدادهای DOM اصلی است.

  • اگر هوک errorCaptured خودش خطایی ایجاد کند، هم این خطا و هم خطای اصلی که ثبت شده است به app.config.errorHandler ارسال می‌شوند.

  • یک هوک errorCaptured می‌تواند false را برگرداند تا از انتشار بیشتر خطا جلوگیری کند. این اساسا می‌گوید "این خطا کنترل شده است و باید نادیده گرفته شود." این جلوگیری از فراخوانی هوک‌های errorCaptured یا app.config.errorHandler اضافی برای این خطاها جلوگیری می‌کند.

renderTracked

زمانی فراخوانی می‌شود ک یک وابستگی reactive از اثر رندر کامپوننت یافته شده باشد.

این هوک فقط در حات توسعه وجود دارد و در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   renderTracked?(this: ComponentPublicInstance, e: DebuggerEvent): void
  }
  
  type DebuggerEvent = {
   effect: ReactiveEffect
   target: object
   type: TrackOpTypes /* 'get' | 'has' | 'iterate' */
   key: any
  }
 • همچنان دیدن کنید از Reactivity in Depth

renderTriggered

زمانی فراخوانی می‌شود که یک وابستگی reactive اثر رندر کامپوننت را برای اجرای مجدد راه اندازی کند.

این هوک فقط در حات توسعه وجود دارد و در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   renderTriggered?(this: ComponentPublicInstance, e: DebuggerEvent): void
  }
  
  type DebuggerEvent = {
   effect: ReactiveEffect
   target: object
   type: TriggerOpTypes /* 'set' | 'add' | 'delete' | 'clear' */
   key: any
   newValue?: any
   oldValue?: any
   oldTarget?: Map<any, any> | Set<any>
  }
 • همچنان دیدن کنید از Reactivity in Depth

activated

پس از درج کامپوننت نمونه در DOM به عنوان بخشی از درخت ذخیره شده توسط <KeepAlive> فراخوانی می‌شود.

این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

deactivated

پس از درج کامپوننت نمونه در DOM به عنوان بخشی از درخت ذخیره شده توسط <KeepAlive> فراخوانی می‌شود.

این هوک در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی نمی‌شود.

serverPrefetch

تابع Async که قبل از اینکه کامپوننت نمونه بر روی سرور رندر شود بایل حل شود.

 • تایپ

  ts
  interface ComponentOptions {
   serverPrefetch?(this: ComponentPublicInstance): Promise<any>
  }
 • جزئیات

  اگر هوک یک promise را برگرداند، رندر سرور منتظر می‌ماند تا این promise قبل از رندر کردن کامپوننت حل شود.

  این هوک تنها در هنگام رندر سمت سرور فراخوانی می‌شود و تنها برای انجام بازیابی داده‌های سمت سرور استفاده می‌شود.

 • مثال

  js
  export default {
   data() {
    return {
     data: null
    }
   },
   async serverPrefetch() {
    // component is rendered as part of the initial request
    // pre-fetch data on server as it is faster than on the client
    this.data = await fetchOnServer(/* ... */)
   },
   async mounted() {
    if (!this.data) {
     // if data is null on mount, it means the component
     // is dynamically rendered on the client. Perform a
     // client-side fetch instead.
     this.data = await fetchOnClient(/* ... */)
    }
   }
  }
 • همچنان دیدن کنید از Server-Side Rendering

آپشن: چرخه حیات has loaded