Skip to content

<script setup>

<script setup> یک مدل نوشتاری راحت تر در زمان کامپایل برای استفاده از Composition API درون فایل های Single-File Components(SFCs) می باشد. اگر از SFCها و Composition API استفاده می‌کنید، توصیه میشود از تگ setup نیز استفاده کنید. نسب به <script> معمولی دارای نقاط مثبت زیر است:

 • کد مختصر تر با کار کمتر
 • قابلیت تعریف props و emit events با استفاده از تایپ اسکریپت
 • کارایی و پرفورمنس بهتر در زمان اجرا (تمپلیت در همان اسکوپ به یک render function تبدیل می‌شود، بدون پروکسی میانی)
 • پرفورمنس بهتر IDE برای تشخیص type-inference (برای تشخیص نوع داده ها کار کمتری انجام می‌شود)

سینتکس ساده

به منظور استفاده از این سینتکس، اتریبیوت setup را به تگ <script> اضافه کنید

vue
<script setup>
console.log('hello script setup')
</script>

کد داخل اسکریپت تبدیل می‌شود به محتوای داخل تابع ()setup کامپوننت. به این معنی که برخلاف تگ معمولی اسکریپت <script>، که فقط یک بار زمانی که کامپوننت برای بار اول ایمپورت شده است اجرا می‌شود، کد داخل <script setup> هر با که یک instance از کامپوننت ساخته شود، اجرا می‌شود.

Top-level bindings are exposed to template

زمانی که از <script setup> استفاده می‌کنید، هر top-level bindings (شامل متغیرها، توابع و ایمپورت ها) که داخل <script setup> قرار دارند، به صورت مستقیم در تمپلیت قابل استفاده هستند:

vue
<script setup>
// variable
const msg = 'Hello!'

// functions
function log() {
 console.log(msg)
}
</script>

<template>
 <button @click="log">{{ msg }}</button>
</template>

ایپمرت ها هم به همین صورت قابل استفاده هستند. به این معنی که شما می‌توانید به صورت مستقیم از یک متد کمکی که ایمپورت کرده‌اید بدون تعریف کردن آن در methods به صورت مستقیم در تمپلیت استفاده کنید:

vue
<script setup>
import { capitalize } from './helpers'
</script>

<template>
 <div>{{ capitalize('hello') }}</div>
</template>

Reactivity

Reactive states باید دقیقا با استفاده از Reactivity APIs ساخته شوند. همانند دیتاهایی که از تابع setup() برگردانده می شوند، refs ها هم به صورت خودکار بدون نیاز به .value قابل استفاده هستند:

vue
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const count = ref(0)
</script>

<template>
 <button @click="count++">{{ count }}</button>
</template>

استفاده از کامپوننت‌ها

مقادیر در <script setup> به صورت مستقیم به عنوان تگ‌های یک کامپوننت قابل استفاده می باشد:

vue
<script setup>
import MyComponent from './MyComponent.vue'
</script>

<template>
 <MyComponent />
</template>

MyComponent را یک referenced variable در نظر بگیرید. اگر تاکنون از JSX استفاده کرده‌اید، مدل فکری شبیه به همان است. نوشتار kebab-case که می‌شود <my-component> در تمپلیت قابل استفاده است. اما استفاده از تگ‌های PascalCase بخاطر امکان تشخیص راحت تر از تگ‌های بومی HTML بیشتر توصیه می‌شود.

کامپوننت‌های Dynamic

از آن جایی که کامپوننت ها به جای کامپوننت‌های رجیستر شده با کلید، به عنوان referenced values در نظر گرفته می شوند ، در script setup هنگام استفاده از کامپوننت‌های داینامیک باید از is: استفاده کنیم:

vue
<script setup>
import Foo from './Foo.vue'
import Bar from './Bar.vue'
</script>

<template>
 <component :is="Foo" />
 <component :is="someCondition ? Foo : Bar" />
</template>

توجه داشته باشید در یک ternary expression کامپوننت ها به عنوان متغیر استفاده می شوند.

کامپوننت‌های Recursive

یک SFC می‌تواند صراحتا با استناد به اسم فایلش به خودش رفرنس شود. برای مثال یک فایل با اسم FooBar.vue می‌تواند به صورت </ FooBar> در تمپلیت استفاده شود.

js
import { FooBar as FooBarChild } from './components'

کامپوننت‌های Namespaced

برای استفاده از کامپوننت های درون آبجکت ایمپورت شده، می‌توان از . (نقطه) در تگ‌های کامپوننت استفاده کرد. برای زمانی مناسب است که از یک فایل چندین کامپوننت ایمپورت می‌کنید:

vue
<script setup>
import * as Form from './form-components'
</script>

<template>
 <Form.Input>
  <Form.Label>label</Form.Label>
 </Form.Input>
</template>

Using Custom Directives (Directiveهای سفارشی سازی شده)

Directiveهای سفارشی سازی شده ی گلوبال به صورت نرمال قابل استفاده هستند. دایرکتیو‌های سفارشی سازی شده ی سراسری به صورت نرمال قابل استفاده هستند. دایرکتیو‌های محلی نیازی ندارند که حتما در <script setup> رجسیتر شوند، اما برای نام گذاری باید از این اسکیما و طرح پیروی کنند vNameOfDirective :

vue
<script setup>
const vMyDirective = {
 beforeMount: (el) => {
  // یک تغییری روی المان ایجاد کن
 }
}
</script>
<template>
 <h1 v-my-directive>این یک h1 است</h1>
</template>

اگر یک directive .را از جای دیگری ایمپورت می‌کنید، می‌توانید به نام دلخواه خود تغییرش دهید.

اسکیما:

vue
<script setup>
import { myDirective as vMyDirective } from './MyDirective.js'
</script>

defineProps() & defineEmits()

برای تعریف کردن props و emits با پشتیبانی کامل تایپ اسکریپت، می‌توان از APIهای defineProps و defineEmits استفاده کرد که بصورت پیشفرض در <script setup> قابل دسترسی هستند:

vue
<script setup>
const props = defineProps({
 foo: String
})

const emit = defineEmits(['change'، 'delete'])
// کد setup
</script>
 • defineProps و defineEmits جزو ماکرو‌های کامپایلر هستند و فقط داخل <script setup> قابل استفاده هستند. نیازی به ایمپورت کردن آنها نیست، و هنگامی که script setup پردازش می‌شود، کامپایل می شوند.

 • defineProps همان مقداری که آپشن props دریافت میکرد را دریافت میکند،

 • defineProps و defineEmitsبر اساس دیتاهای ورودی تشخیص نوع داده مناسبی دارند .

آپشن پاس داده شده به defineProps و defineEmits از تابع host، setup میشوند به خارج از اسکوپ ماژول.

Type-only props/emit declarations

پراپ ها و امیت ها همچنین می‌توانند با استفاده از pure-type syntax با پاس دادن یک literal type به defineProps یا defineEmits استفاده کرد:

ts
const props = defineProps<{
 foo: string
 bar?: number
}>()

const emit = defineEmits<{
 (e: 'change'، id: number): void
 (e: 'update'، value: string): void
}>()

// 3.3+: alternative، more succinct syntax
const emit = defineEmits<{
 change: [id: number] // named tuple syntax
 update: [value: string]
}>()
 • از defineProps یا defineEmits یا در type declaration و یا type declaration استفاده می‌شود . استفاده از هر دو به صورت همزمان باعث ایجاد کامپایل ارور می‌شود.

 • هنگام استفاده از type declaration، برای اطمینان از عملکرد درست هنگام اجرا معادل runtime declaration به صورت خودکار از روی static analysis ساخته می‌شود تا تعاریف تکراریرا حذف کند.

  • در حالت توسعه، کامپایلر تلاش میکند تا نوع داده ها را بر اساس اعتبارسنجی متناظر آنها تشخیص دهد.
  • در حالت توسعه، کامپایلر تلاش میکند تا تایپ داده ها را بر اساس اعتبارسنجی متناظر آنها تشخیص دهد.برای مثال foo: String از تایپ foo: string تشخیص داده می‌شود. به دلیل این که کامپایلر اطلاعی از فایل های خارجی ندارد اگر به یک تایپ که ایمپورت شده (imported type) رفرنس داده شود، تایپی که در نظر گرفته می‌شود foo: null خواهد بود (معادل any).
 • در ورژن 3.2 و پایین تر، پارامترهای از جنس generic برای ()defineProps به literal type و یا یک رفرنس به اینترفیس محلی (local interface) محدود بود.

  این محدودیت در ورژن 3.3 رفع شده است. آخرین ورژن از ویو از refenrencing imported و یک قسمتی از انواع پیچیده در type parameter position پشتیبانی می کند. اگرچه، به دلیل اینکه تبدیل نوع در هنگام اجرا هنوز AST-based می باشد، بعضی از انواع پیچیده نیازمند تحلیل نوع واقعی می باشند. برای مثال انواع شرطی (conditional types) پشتیبانی نمی شوند. می‌توانید از انواع شرطی برای نوع یک یک پراپ استفاده کنید، اما نه برای کل آبجکت پراپ ها.

مقادیر پیش فرض پراپ ها هنگام تعریف پراپ ها

یکی از نقاط منفی استفاده از defineProps این است که راهی برای مقدار دهی پیش فرض به پراپ ها ندارد. برای حل این مشکل از compiler macro withDefaults استفاده میکنیم:

ts
export interface Props {
 msg?: string
 labels?: string[]
}

const props = withDefaults(defineProps<Props>()، {
 msg: 'hello'،
 labels: () => ['one'، 'two']
})

نتیجه قطعه کد بالا معادل پراپ ها با مقدار پیش فرض در options API خواهد بود. علاوه بر این withDefaults برای مقادیر پیش فرض، نوع مقادیر را هم بررسی خواهد کرد و باعث می‌شود خروجی props پراپرتی هایی که مقدار پیش فرض دارند، اختیاری نباشند.

()defineModel

از این macro برای تعریف کردن پراپی استفاده می‌شود که با استفاده از v-model در کامپوننت والد عمل two-way binding برای آنها اجرا شود. مثال های برای چگونگی استفاده کردن در Component v-model در دسترسی است.

پشت پرده، این macro یک model prop و یک ایونت متناسب با آپدیت شدن آن میسازد. اگر آرگومان اول یک رشته باشد، از آن برای استفاده از نام prop استفاده می‌شود; در غیر این صورت نام prop به طور پیش فرض به "modelValue" تغییر میکند.

js
// declares "modelValue" prop، consumed by parent via v-model
const model = defineModel()
// OR: declares "modelValue" prop with options
const model = defineModel({ type: String })

// emits "update:modelValue" when mutated
model.value = 'hello'

// declares "count" prop، consumed by parent via v-model:count
const count = defineModel('count')
// OR: declares "count" prop with options
// OR: declares "count" prop with options
const count = defineModel('count'، { type: Number، default: 0 })

function inc() {
 // emits "update:count" when mutated
 count.value++
}

هشدار

اگر مقدار پیش فرض برای پراپ defineModel تعریف شده باشد و مقداری از کامپوننت والد برای آن فراهم نشده باشد، می‌تواند باعث ناهماهنگی بین کامپوننت والد و فرزند شود. در مثال پایین، myRef والد تعریف نشده است، ولی در کامپوننت فرزند model برابر با 1 است:

js
// کامپوننت فرزند
const model = defineModel({ default: 1 })

// کامپوننت والد
const myRef = ref()
html
<Child v-model="myRef"></Child>

مودیفایر ها و تغییردهندگان

برای دسترسی به مدیفایرهایی که با دایرکتیو v-model استفاده می شوند، می‌توان مقدار خروجی را از ()defineModel به این صورت تجزیه کرد:

js
const [modelValue، modelModifiers] = defineModel()

// v-model.trim معادل با
if (modelModifiers.trim) {
 // ...
}

در صورت وجود یک مودیفایر، ممکن است نیاز داشته باشیم قبل از آپدیت کردن مقدار آن در کامپوننت والد، تغییری روی مقدار جدید اعمال کنیم، می‌توان با استفاده از get و set این کار را انجام:

js
const [modelValue، modelModifiers] = defineModel({
 // حذف می شود به زیرا در اینجا نیاز نیست get()
 set(value) {
  // اگر مودیفایر حذف کننده ی فاصلع استفاده شده بود، مقدار بدون فاصله را بر میگرداند
  if (modelModifiers.trim) {
   return value.trim()
  }
  // در غیر این صورت، همان مقداری که وارد شده بر گردانده می‌شود
  return value
 }
})

استفاده با تایپ اسکریپت

همانند defineProps و defineEmits، defineModel هم میتواند برای تعیین نوع مقدار و مودیفایر هایش آرگومان های نوع دریافت کند:

ts
const modelValue = defineModel<string>()
//  ^? Ref<string | undefined>

// default model with options، required removes possible undefined values
const modelValue = defineModel<string>({ required: true })
//  ^? Ref<string>

const [modelValue، modifiers] = defineModel<string، 'trim' | 'uppercase'>()
//         ^? Record<'trim' | 'uppercase'، true | undefined>

()defineExpose

کامپوننت‌های script setup به طور پیش فرض بسته هستند و متدها، متغیرها و ... که درون آنها هستند، به صورت قابل برای کامپوننت‌های دیگر قابل دسترسی نیست. برای مثال یک کامپوننت عمومی که از با template refs یا زنجیره parent$ به آن دسترسی داریم، هیچ اطلاعاتی که در <script setup> تعریف شده است را نشان نمی دهد.

برای دسترسی به پراپرتی های داخل یک کامپوننت <script setup> از defineExpose استفاده می‌شود:

vue
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const a = 1
const b = ref(2)

defineExpose({

 b
})
</script>

وقتی توسط template refsها به یک کامپوننت دسترسی داریم، مقدار برگردانده شده بصورت { a: number، b: number } خواهد بود.(نیازی به استفاده از value. نیست)

()defineOptions

از این macro برای تعریف مستقیم پراپرتی‌های کامپوننت، داخل <script setup> بدون نیاز به استفاده از یک بلاک <script> جدا استفاده می‌شود:

vue
<script setup>
defineOptions({
 inheritAttrs: false,
 customOptions: {
  /* ... */
 }
})
</script>
 • پشتیبانی شده در ورژن 3.3+.
 • این یک ماکرو است. ویژیگی های تعریف شده hoist می شوند و در <script setup> قابل دسترسی نیستند.

()defineSlots

از این macro برای فراهم کردن نشانع های تایپ به IDE و چک کردن نوع داده ها استفاده می‌شود.

defineSlots فقط تایپ پارامتر میپذیرد و هیچ runtime arguments نمیپذیرد. تایپ پارامتر باید یک type literal باشد به طوری که کلید آن اسم اسلات، و مقدار آن تابع آن اسلات می باشد. آرگومان اول تابع آن پراپی می باشد که اسلات انتظار دارد آن را دریافت کند، و نوع آن برای استفاده در تمپلیت اسلات استفاده می‌شود. نوع خروجی در حال حاضر نادیده گرفته می‌شود (any)، اما در آینده ممکن است برای بررسی محتوای اسلات ها تغییراتی بدهیم.

همچنین مقدار slots را برمی گرداند، که معادل آبجکت slots می باشد که در setup context یا توسط ()useSlots به آن دسترسی داریم.

vue
<script setup lang="ts">
const slots = defineSlots<{
 default(props: { msg: string }): any
}>()
</script>
 • پشتیبانی شده در ورژن 3.3+.

useSlots() و useAttrs()

Usage of slots and attrs inside <script setup> should be relatively rare، since you can access them directly as $slots and $attrs in the template. In the rare case where you do need them، use the useSlots and useAttrs helpers respectively:

از آنجایی که در <script setup> مستقیما می‌توان از $slots و $attrs استفاده کرد، استفاده از slots و attrs به ندرت پیش خواهد آمد. در صورتی که نیاز به استفاده از آنها داشتید، به صورت زیر از کمکی های useSlots و useAttrs استفاده کنید:

vue
<script setup>
import { useSlots, useAttrs } from 'vue'

const slots = useSlots()
const attrs = useAttrs()
</script>

useSlots و useAttrs در حقیقت runtime functions هستند که معادل setupContext.slots و setupContext.attrs می باشند. می‌توان آنها را در Composition API به عنوان توابع استفاده کرد.

استفاده همزمان با اسکریپت معمولی

<script setup> میتواند کنار یک script معمولی استفاده شود. یک <script> معمولی در شرایط زیر ممکن است نیاز باشد:

 • تعریف پراپرتی‌های که در <script setup> قابل انجام نیست، برای مثال inheritAttrs یا قابلیت های اختصاصی پلاگین ها (inheritAttrs در ورژن های 3.3+ قابل تعریف استdefineOptions).
 • تعریف named exports.
 • اجرای side effects و یا ساختن آبجکت هایی که فقط یک بار باید اجرا شوند.
vue
<script>
// اسکریپت معمولی، فقط یکبار در اسکوپ ماژول اجرا می‌شود
runSideEffectOnce()
// تعریف پراپرتی‌های اضافه تر
// declare additional options
export default {
 inheritAttrs: false،
 customOptions: {}
}
</script>

<script setup>
// اجرا شده در اسکوپ setup() (به ازای هر instance)
</script>

پشتیبانی برای استفاده همزمان از <script setup> و <script> در یک کامپوننت محدود به حالت های توضیح داده شده در بالا است. توجه داشته باشید:

 • برای کارهایی که در <script setup> قابل انجام دادن هستند، از یک script جدا استفاده نکنید، مثل props و emits.
 • متغیرهای ساخته شده داخل <script setup> به عنوان پراپرتی‌های یک کامپوننت به کامپوننت اضافه نمی‌شوند، بنابراین امکان دسترسی به آنها در Options API وجود ندارد. استفاده همزمان از Options API و Composition API اشتباه است.

اگر حالتی پیش آمد که هیچکدام از حالت های تعریف شده نبود، استفاده کردن از تابع ()setup به جای <script setup> مناسب تر است.

Top-level await

await می‌تواند در <script setup> استفاده شود. کد نهایی کامپایل می‌شود به ()async setup:

vue
<script setup>
const post = await fetch(`/api/post/1`).then((r) => r.json())
</script>

به علاوه، عبارتی که await می‌شود، به طور خودکار به حالتی تبدیل می‌شود که حالت فعلی اش را حفظ می کند.

نکته

()async setup باید همراه با Suspense استفاده شود، که هنوز یک ویژگی آزمایشی است. ما قصد نهایی کردن مستندات را در یک ریلیز آینده خواهیم داشت - اما اگر کنجکاو هستید، می‌توانید با مشاهده گیتهاب tests ببینید به چه صورت کار میکند.

جنریک ها

با اضافه کردن اتریبیوت generic به تگ <script> می‌توان از پارامترهای تایپ جنریک استفاده کرد:

vue
<script setup lang="ts" generic="T">
defineProps<{
 items: T[]
 selected: T
}>()
</script>

مقدار generic دقیقا به همان شکل لیست پارامترهای بین <...> در تایپ اسکریپت عمل میکند. برای مثال، میتوان از چندین پارامتر، محدودیت های extends، مقادیر پیش فرض و اشاره به تایپ های و اشاره شده (reference imported) استفاده کرد:

vue
<script
 setup
 lang="ts"
 generic="T extends string | number، U extends Item"
>
import type { Item } from './types'
defineProps<{
 id: T
 list: U[]
}>()
</script>

محدودیت ها

 • بخاطر تفاوت در معناشناسی اجرای ماژول ها، کد داخل <script setup> وابسته به محتوای داخل SFC می باشد. انتقال آن به یک فایل خارجی js. یا ts.، ممکن است منجر به سردرگمی برای توسعه دهندگان و ابزارها شود. بنابراین <script setup> همراه با اتریبیوت src قابل استفاده نیست.
 • <script setup> از In-DOM Root Component Templateها پشتیبانی نمی کند. (بحث مربوط)
<script setup> has loaded