Skip to content

Options: ترکیب بندی (Composition)

متد ()provide

یک مقدار (value) را برای inject کردن در کامپوننتهای فرزند فراهم میکند.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   provide?: object | ((this: ComponentPublicInstance) => object)
  }
 • جزئیات

توابع provide و ‍inject در کنار هم استفاده میشوند تا به کامپوننت های والد اجازه دهند به عنوان dependency injector نسبت به کامپوننتهای فرزند عمل کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه سلسله مراتب کامپوننتها چقدر عمیق هستند تا زمانی که همگی داخل یک زنجیر والد (parent chain) باشند.

آپشن provide باید object یا یک تابع که یک object بازگردانی میکند باشد. این object شامل پراپرتیهایی است که برای inject در فرزندان در دسترس هستند. شما میتوانید از Symbol ها به عنوان کلید (key) در این object استفاده کنید.

 • مثالها

استفاده به صورت basic:

js
const s = Symbol()

export default {
 provide: {
  foo: 'foo',
  [s]: 'bar'
 }
}

استفاده از یک تابع برای provide کردن state یک کامپوننت:

js
export default {
 data() {
  return {
   msg: 'foo'
  }
 }
 provide() {
  return {
   msg: this.msg
  }
 }
}

در مثال بالا توجه کنید که provide msg درواقع reactive نخواهد بود. برای جزئیات بیشتر بخش Working with Reactivity را ببینید.

تابع ()inject

پراپرتی هایی برای inject کردن در کامپوننت حاضر با مکانیابی آنها از ancestor provider ها تعریف میکند.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   inject?: ArrayInjectOptions | ObjectInjectOptions
  }
  
  type ArrayInjectOptions = string[]
  
  type ObjectInjectOptions = {
   [key: string | symbol]:
    | string
    | symbol
    | { from?: string | symbol; default?: any }
  }
 • جزئیات

آپشن inject باید یکی از حالتهای زیر باشد :

 • آرایه ای از string ها
 • یا یک آبجکت که کلیدهای آن local binding name هستند و مقادیر آن یکی از موارد زیر است:
  • یک کلید (string یا Symbol) برای جستجو در injection های قابل دسترس
  • یا یک object که در آن:
   • پراپرتی ‍from کلیدی است (string یا Symbol) برای جستجو در injection های در دسترس
   • پراپرتی default به عنوان یک fallback value استفاده میشود. همانند مقدار پیشفرض برای props یک تابع factory برای object types ها نیاز است تا از اشتراک value بین چندین component instance جلوگیری کند

اگر هیچ پراپرتی match شده و یا مقدار پیشفرضی provide نشده باشد injected property برابر با undefined خواهد بود.

 • مثالها

  استفاده به صورت Basic:

  js
  export default {
   inject: ['foo'],
   created() {
    console.log(this.foo)
   }
  }

استفاده از injected value به عنوان مقدار پیشفرض برای یک prop:

js
const Child = {
 inject: ['foo'],
 props: {
  bar: {
   default() {
    return this.foo
   }
  }
 }
}

استفاده از injected value به عنوان ورودی data:

js
const Child = {
 inject: ['foo'],
 data() {
  return {
   bar: this.foo
  }
 }
}

Injection ها می توانند با مقدار پیش فرض اختیاری باشند:

js
const Child = {
 inject: {
  foo: { default: 'foo' }
 }
}

اگر هم نیاز به inject کردن آن از یک پراپرتی با نام متفاوت باشد میتوان از from برای مشخص کردن source property استفاده نمود

js
const Child = {
 inject: {
  foo: {
   from: 'bar',
   default: 'foo'
  }
 }
}

همانند prop defaults, شما باید از یک تابع factory برای مقادیر non-primitive استفاده کنید

js
const Child = {
 inject: {
  foo: {
   from: 'bar',
   default: () => [1, 2, 3]
  }
 }
}

میکسینها (mixins)

یک آرایه از option object ها برای ترکیب شدن در کامپوننت حاضر.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   mixins?: ComponentOptions[]
  }
 • جزئیات

آپشن mixins یک آرایه از mixin object ها را می‌پذیرد. این mixin object ها می‌توانند شامل instance option ها مانند instance object های عادی باشند و در نهایت با option های نهایی با استفاده از منطق مشخص ادغام option ها ادغام خواهند شد. به عنوان مثال، اگر mixin شما یک هوک created داشته باشد و خود کامپوننت هم یک هوک مشابه داشته باشد، هر دو تابع فراخوانی خواهند شد.

هوک‌های mixin به ترتیبی که provide شده‌اند و قبل از هوک‌های خود کامپوننت فراخوانی می‌شوند.

دیگر پیشنهاد نمیشود

در 2 Vue میکسین ها (mixins) مکانیزم اصلی برای ساخت تکه های قابل استفاده مجدد از کامپوننت ها بودند. درحالی که mixin ها در Vue 3 پشتیبانی میشوند با این حال توابع Composable با استفاده از Composition API حالا راه حل مقدمتر و ترجیح داده شده برای استفاده مجدد از کدها بین کامپوننتهاست.

 • مثالها

  js
  const mixin = {
   created() {
    console.log(1)
   }
  }
  
  createApp({
   created() {
    console.log(2)
   },
   mixins: [mixin]
  })
  
  // => 1
  // => 2

گسترش دادن (extends)

یک کامپوننت base class برای extand کردن از آن.

 • تایپ(Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   extends?: ComponentOptions
  }
 • جزئیات

به یک کامپوننت اجازه می دهد تا دیگری را extend کند و option های کامپوننت را به ارث ببرد.

از دیدگاه پیاده‌سازی، extends تقریباً همانند mixins است. کامپوننت مشخص‌شده توسط extends به عنوان اینکه یک mixin اولیه باشد، پردازش خواهد شد.

با این حال extends و mixins اهداف مختلفی را بیان میکنند. آپشن mixins در اصل برای ساخت تکه های (chunks) یک functionality استفاده میشود در حالی که extends به طور اساسی برای بحث وراثت (inheritance) مورد استفاده قرار میگیرد.

همانند mixins هر option (بجز ()setup) توسط استراتژیهای مرج رایج مرج خواهد شد.

 • مثال

  js
  const CompA = { ... }
  
  const CompB = {
   extends: CompA,
   ...
  }

  برای Composition API توصیه نمی شود

  extends برای Options API طراحی شده است و merging متعلق به هوک ()setup را handle نمی کند.

  در Composition API مدل ذهنی که نسبت به وراثت برای logic reuse ترجیح داده میشود "compose" است. اگر شما منطقی در یک کامپوننت دارید که نیاز به استفاده مجدد از آن در کامپوننت دیگر است منطق مد نظر را به یک Composable انتقال دهید.

  اگر همجنان قصد دارید توسط Composition API یک کامپوننت را extend کنید میتوانید ()setup متعلق به کامپوننت base را داخل ‍()setup متعلق به کامپوننتی که میخواهید extend کنید فراخوانی کنید:

  js
  import Base from './Base.js'
  export default {
   extends: Base,
   setup(props, ctx) {
    return {
     ...Base.setup(props, ctx),
     // local bindings
    }
   }
  }
Options: ترکیب بندی (Composition) has loaded