Skip to content

Options: متفرقه (Misc)

نام

به صراحت یک نام نمایشی (display name) برای کامپوننت تعریف میکند.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   name?: string
  }
 • جزئیات

  نام کامپوننت برای موارد زیر استفاده میشود:

  • خود ارجاعی بازگشتی (Recursive self-reference) در تمپلیت خود کامپوننت
  • نمایش در درخت بازرسی (inspection tree) کامپوننت متعلق به Vue DevTools
  • نمایش در trance‌های کامپوننت اخطار (warning)

  زمانی که از کامپوننتهای تک فایلی استفاده میکنید کامپوننت از قبل نام خود را از نام فایل میخواند (infer میکند). برای مثال یک فایل با نام MyComponent.vue نام نمایشی "MyComponent" را میخواند.

  مورد دیگر زمانی است که یک کامپوننت به صورت سراسری (global) با app.component ثبت شده باشد که در این صورت آیدی سراسری به شکل خودکار به عنوان نام کامپوننت قرار میگیرد.

  آپشن name به شما اجازه میدهد که نام infer شده را نادیده بگیرید یا زمانی که هیچ نامی نمیتواند infer شود به صورت مشخص یک نام تعیین کنید (برای مثال زمانی که از ابزارهای ساخت (build tools) استفاده نمیشود یا در یک کامپوننت غیر تک فایلی که به صورت inline هستند)

  یک مورد وجود دارد که نام صراحتاً ضروری است: هنگام تطبیق با کامپوننتهای قابل کش در <KeepAlive> از طریق prop های include / exclude آن.

  نکته

  از نسخه 3.2.34, یک کامپوننت تک فایلی با استفاده از <script setup> به شکل خودکار آپشن name خود را بر اساس نام فایل infer میکند که نیاز به تعریف نام را حتی زمان استفاده از <KeepAlive> از بین میبرد.

آپشن inheritAttrs

اینکه رفتار پیشفرض attribute fallthrough متعلق به کامپوننت فعال باشد را کنترل میکند.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   inheritAttrs?: boolean // default: true
  }
 • جزئیات

  به صورت پیشفرض ویژگیهای پیوندی (attribute binding) مربوط به اسکوپ کامپوننت والد که به عنوان props تشخیص داده نشدند "fallthrough" خواهند کرد. این به این معنی است که وقتی یک تک کامپوننت ریشه ای (single-root component) داشته باشیم این پیوندها به عنوان ویژگی های معمولی HTML به کامپوننت ریشه فرزند اعمال می شود. این ممکن است در زمان نوشتن یک کامپوننت که یک المنت هدف یا کامپوننت دیگر را در بر میگیرد (wraps) رفتار دلخواه ما نباشد. با تنظیم inheritAttrs روی false این رفتار پیش‌فرض را می‌توان غیرفعال کرد. ویژگی ها از طریق پراپرتی های نمونه (instance) attrs$ در دسترس هستند و می توانند به طور صریح به یک المنت غیر root با استفاده از v-bind متصل شوند.

 • مثالها

  vue
  <script>
  export default {
   inheritAttrs: false,
   props: ['label', 'value'],
   emits: ['input']
  }
  </script>
  
  <template>
   <label>
    {{ label }}
    <input
     v-bind="$attrs"
     v-bind:value="value"
     v-on:input="$emit('input', $event.target.value)"
    />
   </label>
  </template>

  زمانی تعریف این آپشن در یک کامپوننت که از <script setup> استفاده میکند شما میتوانید از ماکرو defineOptions استفاده کنید.

  vue
  <script setup>
  defineProps(['label', 'value'])
  defineEmits(['input'])
  defineOptions({
   inheritAttrs: false
  })
  </script>
  
  <template>
   <label>
    {{ label }}
    <input
     v-bind="$attrs"
     v-bind:value="value"
     v-on:input="$emit('input', $event.target.value)"
    />
   </label>
  </template>
 • همچنین ببینید Fallthrough Attributes

کامپوننتها

یک آبجکت که کامپوننتها را ثبت میکند تا در دسترس نمونه‌ی کامپوننت (component instance) باشد.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   components?: { [key: string]: Component }
  }
 • نمونه

  js
  import Foo from './Foo.vue'
  import Bar from './Bar.vue'
  
  export default {
   components: {
    // shorthand
    Foo,
    // register under a different name
    RenamedBar: Bar
   }
  }
 • همچنین ببینید Component Registration

دایرکتیوها (directives)

یک آبجکت که دایرکتیوها را ثبت میکند که در دسترس نمونه‌ی کامپوننت باشد.

 • تایپ (Type)

  ts
  interface ComponentOptions {
   directives?: { [key: string]: Directive }
  }
 • نمونه ها

  js
  export default {
   directives: {
    // enables v-focus in template
    focus: {
     mounted(el) {
      el.focus()
     }
    }
   }
  }
  template
  <input v-focus>
 • همچنین ببینید Custom Directives

Options: متفرقه (Misc) has loaded