Skip to content

منشور اخلاقی

سوگند و تعهد ما

به منظور ایجاد یک محیط باز و دلپذیر، ما به عنوان مشارکت کنندگان و نگهدارنده ها، متعهد می شویم که مشارکت در پروژه و جامعه خود را به تجربه ای بدون آزار و اذیت برای همه تبدیل کنیم، صرف نظر از سن، اندازه بدن، ناتوانی، قومیت، ویژگی های جنسی، هویت جنسی. و بیان، سطح تجربه، تحصیلات، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، ملیت، ظاهر شخصی، نژاد، مذهب، حزب سیاسی، یا هویت و جهت گیری جنسی. با این حال، توجه داشته باشید که مذهب، حزب سیاسی یا سایر وابستگی های ایدئولوژیک هیچ استثنایی برای رفتاری که ما در این منشور اخلاقی غیرقابل قبول توصیف می کنیم، ارائه نمی کنند.

استانداردهای ما

نمونه هایی از رفتارهایی که به ایجاد یک محیط مثبت کمک می کنند عبارتند از:

  • استفاده از زبان خوشامدگویی و فراگیر
  • احترام گذاشتن به دیدگاه ها و تجربیات متفاوت
  • انتقاد سازنده را با مهربانی بپذیرید
  • تمرکز بر آنچه برای جامعه بهتر است
  • نشان دادن همدلی با سایر اعضای جامعه

نمونه هایی از رفتار غیرقابل قبول شرکت کنندگان عبارتند از:

  • استفاده از زبان یا تصاویر جنسی و توجه یا پیشرفت های جنسی ناخواسته
  • ترولینگ، نظرات توهین آمیز، و حملات شخصی یا سیاسی
  • آزار عمومی یا خصوصی
  • انتشار اطلاعات خصوصی دیگران، مانند آدرس فیزیکی یا الکترونیکی، بدون اجازه صریح
  • سایر رفتارهایی که به طور منطقی می تواند در یک محیط حرفه ای نامناسب تلقی شود

مسئولیت‌های ما

نگهدارندگان پروژه مسئول شفاف سازی استانداردهای رفتار قابل قبول هستند و انتظار می رود در پاسخ به هر نوع رفتار غیرقابل قبول، اقدام به اصلاحی مناسب و منصفانه انجام دهند.

نگهدارندگان پروژه این حق و مسئولیت را دارند که نظرات، تعهدات، کدها، ویرایش‌های ویکی، مسائل و سایر مشارکت‌هایی را که مطابق با این منشور اخلاقی نیستند حذف، ویرایش یا رد کنند، یا هر مشارکت‌کننده‌ای را به‌خاطر آنها رفتار نامناسب، تهدیدآمیز، توهین آمیز یا مضر و سایر رفتارهایی که انجام می‌دهند به طور موقت یا دائم ممنوع کنند.

محدوده

این منشور اخلاقی رفتار هم در فضاهای پروژه و هم در فضاهای عمومی زمانی که فردی نماینده پروژه یا جامعه آن است، اعمال می شود. نمونه هایی از نمایندگی یک پروژه یا جامعه شامل استفاده از یک آدرس ایمیل رسمی پروژه، ارسال ایمیل از طریق یک حساب رسمی رسانه اجتماعی، یا اقدام به عنوان نماینده منصوب در یک رویداد آنلاین یا آفلاین است. بازنمایی یک پروژه ممکن است توسط نگهدارندگان پروژه بیشتر تعریف و توضیح داده شود.

ملزم به اجرا

موارد سوء استفاده، آزار و اذیت یا رفتار غیرقابل قبول ممکن است با تماس با تیم پروژه به آدرس community@vuejs.org گزارش شود. تمامی شکایات مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به پاسخی منتج خواهند شد که لازم و متناسب با شرایط تشخیص داده شود. تیم پروژه موظف به حفظ محرمانه بودن گزارشگر یک حادثه است. جزئیات بیشتر سیاست های اجرایی خاص ممکن است به طور جداگانه پست شود.

نگهدارندگان پروژه که از قوانین رفتار با حسن نیت پیروی نمی کنند یا آنها را اجرا نمی کنند، ممکن است با عواقب موقت یا دائمی که توسط سایر اعضای رهبری پروژه تعیین می شود، مواجه شوند.

ارجاع

این منشور اخلاقی از پیمان نگهدارندگان، نسخه ۱.۴، موجود در https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html سازگار شده است.

برای پاسخ به سوالات رایج درباره این منشور اخلاقی، به https://www.contributor-covenant.org/faq مراجعه کنید

منشور اخلاقی has loaded