Skip to content

Composition API:
تزریق وابستگی (Dependency Injection)

متد ()provide

یک مقدار (value) را برای inject کردن در کامپوننت‌های فرزند فراهم می‌کند.

 • تایپ (Type)

  ts
  function provide<T>(key: InjectionKey<T> | string, value: T): void
 • جزئیات

  تابع ()provide دو ورودی قبول می‌کند. کلید (key) که می‌تواند از نوع string یا symbol باشد و مقدار (value) برای inject کردن.

در زمان استفاده از تایپ اسکریپت کلید (‌key) می‌تواند یک symbol باشد که به InjectionKey کست (cast) شده - یک utility type فراهم شده توسط Vue که ‍‍Symbol را extends می‌کند و می‌تواند برای همگام سازی (sync) تایپ مقدار (value) بین ()provide و ‍()inject استفاده شود.

مشابه API های ثبت lifecycle hook تابع ()provide باید به صورت همزمان (synchronous) در طول مرحله ‍‍()setup متعلق به کامپوننت فراخوانی شود.

 • مثالها

  vue
  <script setup>
  import { ref, provide } from 'vue'
  import { countSymbol } from './injectionSymbols'
  
  // provide static value
  provide('path', '/project/')
  
  // provide reactive value
  const count = ref(0)
  provide('count', count)
  
  // provide with Symbol keys
  provide(countSymbol, count)
  </script>
 • همچنین ببینید

تابع ()inject

یک مقدار که توسط کامپوننت‌های اجداد (ancestor) یا خود اپلیکیشن (توسط ()app.provide) فراهم (provide) شده است را inject می‌کند.

 • تایپ (Type)

  ts
  // without default value
  function inject<T>(key: InjectionKey<T> | string): T | undefined
  
  // with default value
  function inject<T>(key: InjectionKey<T> | string, defaultValue: T): T
  
  // with factory
  function inject<T>(
   key: InjectionKey<T> | string,
   defaultValue: () => T,
   treatDefaultAsFactory: true
  ): T
 • جزئیات

  اولین آرگومان Injection Key است. Vue از زنجیره والدین بالا می‌رود تا یک مقدار provide شده با کلید همسان پیدا کند. اگر چندین کامپوننت در زنجیره والدین همان کلید را فراهم کنند، کامپوننتی که به کامپوننت inject کننده (injecting component) نزدیک‌تر است، مقادیر بالاتر در زنجیره را "shadow" می‌کند. اگر هیچ مقداری با کلید همسان پیدا نشد، تابع ()inject مقدار undefined را بر می‌گرداند مگر اینکه یک مقدار پیش‌فرض فراهم شده باشد.

  دومین آرگومان اختیاری است و مقدار پیشفرضی است برای استفاده در زمانی که هیچ مقداری پیدا نشده باشد.

  دومین آرگومان می‌تواند یک تابع فکتوری (factory function) باشد که مقادیری را که هزینه ساخت انها زیاد است را بر می‌گرداند. در این مورد ‍‍مقدار true باید به عنوان سومین آرگومان ارسال (pass) شود که نشان دهد تابع باید به عنوان فکتوری استفاده شود و نه خود مقدار (value).

  مشابه API های ثبت lifecycle hook تابع ()inject باید به صورت همزمان (synchronous) در طول مرحله ‍‍()setup متعلق به کامپوننت فراخوانی شود.

  در زمان استفاده از تایپ اسکریپت کلید (key) می‌تواند از تایپ InjectionKey باشد - یک utility type فراهم شده توسط Vue که ‍‍Symbol را extends می‌کند و می‌تواند برای همگام سازی (sync) تایپ مقدار (value) بین ()provide و ‍()inject استفاده شود.

 • مثال‌ها

فرض می‌کنیم یک کامپوننت والد مقادیری را فراهم می‌کند همانطور که در مثال قبل برای ()provide نمایش داده شد:

vue
<script setup>
import { inject } from 'vue'
import { countSymbol } from './injectionSymbols'

// inject static value without default
const path = inject('path')

// inject reactive value
const count = inject('count')

// inject with Symbol keys
const count2 = inject(countSymbol)

// inject with default value
const bar = inject('path', '/default-path')

// inject with function default value
const fn = inject('function', () => {})

// inject with default value factory
const baz = inject('factory', () => new ExpensiveObject(), true)
</script>

hasInjectionContext()

این تابع وقتی ()inject را بتوان بدون هشدار (warning) درباره فراخوانی در محل اشتباه فراخوانی کرد مقدار true برمی‌گرداند (برای مثال بیرون از تابع ()setup). این تابع برای استفاده توسط کتابخانه ها طراحی شده که می‌خواهند از تابع ()inject به صورت داخلی بدون trigger کردن هشدار به کاربر استفاده کنند.

 • تایپ (Type)

  ts
  function hasInjectionContext(): boolean
Composition API: تزریق وابستگی (Dependency Injection) has loaded