Skip to content

کامپوننت‌های غیرهمگام - Async Components

کاربرد اصلی

در برنامه‌های بزرگ، ممکن است لازم باشد برنامه را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم و فقط در هنگام نیاز به یک کامپوننت، آن را از سرور بارگذاری کنیم. در Vue تابع defineAsyncComponent این خواسته را محقق می‌سازد:

js
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AsyncComp = defineAsyncComponent(() => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  // ... بارگیری کامپوننت از سرور
  resolve(/* کامپوننت بارگذاری شده */)
 })
})
// ... مانند یک کامپوننت معمولی استفاده کنید `AsyncComp` از

همانطور که می‌بینید، defineAsyncComponent یک تابع بارگذار (loader) را می‌پذیرد که یک Promise را برمی‌گرداند. هنگامی که تعریف کامپوننت شما از سرور دریافت شد، تابع resolve در Promise بازگشتی، باید فراخوانی شود. همچنین می‌توانید با فراخوانی reject(reason) نشان دهید بارگذاری شکست خورده است.

استفاده از import پویای ماژول ES نیز یک Promise را برمی‌گرداند، بنابراین بیشتر اوقات از آن در ترکیب با defineAsyncComponent استفاده می‌کنیم. Bundler هایی مانند Vite و webpack نیز از این ترکیب پشتیبانی می‌کنند (و از آن به عنوان نقاط تقسیم Bundle استفاده می‌کنند)، بنابراین می‌توانیم از آن برای import کردن Vue SFC استفاده کنیم:

js
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AsyncComp = defineAsyncComponent(() =>
 import('./components/MyComponent.vue')
)

کامپوننت AsyncComp حاصل از این فرایند، یک کامپوننتِ لفافه (Wrapper) است که تابع بارگذار (loader) را تنها زمانی فراخوانی می کند که کامپوننتِ داخلی آن در صفحه رندر شده باشد. علاوه بر این، AsyncComp هرگونه پراپ (Prop) و اسلات (Slot) را به کامپوننت داخلی پاس می‌دهد، بنابراین می‌توانید از این لفافه ناهمگام (Async Wrapper) برای جایگزینیِ بدون مشکل کامپوننتِ اصلی، همراه با دستیابی به بارگذاریِ تنبلانه (Lazy Loading) استفاده کنید.

همانند کامپوننت‌های عادی، کامپوننت‌های ناهمگام را می‌توان با استفاده از ()app.component به طور سراسری ثبت کرد:

js
app.component('MyComponent', defineAsyncComponent(() =>
 import('./components/MyComponent.vue')
))

همچنین می‌توانید از defineAsyncComponent هنگام ثبت محلی یک کامپوننت استفاده کنید:

vue
<script>
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

export default {
 components: {
  AdminPage: defineAsyncComponent(() =>
   import('./components/AdminPageComponent.vue')
  )
 }
}
</script>

<template>
 <AdminPage />
</template>

این کامپوننت‌ها همچنین می‌توانند به صورت مستقیم، درون کامپوننت والد خود تعریف شوند:

vue
<script setup>
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AdminPage = defineAsyncComponent(() =>
 import('./components/AdminPageComponent.vue')
)
</script>

<template>
 <AdminPage />
</template>

حالت‌های loading و خطا

عملیات‌های ناهمگام ناگزیر شامل حالت‌های loading و error هستند، defineAsyncComponent()‎ از طریق گزینه‌های پیشرفته از مدیریت این حالات پشتیبانی می‌کند:

js
const AsyncComp = defineAsyncComponent({
 // loader تابع
 loader: () => import('./Foo.vue'),

 // async کامپوننتی برای استفاده در حین لود کامپوننت
 loadingComponent: LoadingComponent,
 // تاخیر قبل از نمایش کامپوننت لودینگ. پیش‌فرض: 200 میلی‌ثانیه
 delay: 200,

 // کامپوننتی برای استفاده در صورت خطا در بارگذاری
 errorComponent: ErrorComponent,
 // در صورت تعریف مهلت زمانی و طول کشیدن بیش از آن
 // کامپوننت خطا نمایش داده می شود. پیش فرض: بی نهایت
 timeout: 3000
})

اگر یک کامپوننت loading ارائه شود، در ابتدا آن نمایش داده می‌شود تا زمانی که کامپوننت داخلی در حال بارگذاری است. یک تأخیر پیش فرض ۲۰۰ میلی ثانیه قبل از نمایش کامپوننت loading وجود دارد. این (تاخیر) به این دلیل است که در شبکه‌های پرسرعت، یک loading آنی و لحظه‌ای، ممکن است خیلی سریع (با کامپوننت اصلی) جایگزین شود و در نهایت مانند یک لرزش تصویر به نظر برسد.

اگر یک کامپوننت خطا ارائه شود، زمانی نمایش داده می‌شود که Promise برگردانده شده توسط تابع بارگذار رد شود. همچنین می‌توانید یک تایم‌اوت را مشخص کنید تا کامپوننت خطا، زمانی که درخواست خیلی طول می‌کشد نمایش داده شود.

کاربرد Suspence در ترکیب با کامپوننت‌های ناهمگام

کامپوننت‌های ناهمگام می‌توانند همراه با کامپوننت داخلی <Suspense> استفاده شوند. تعامل بین <Suspense> و کامپوننت‌های ناهمگام در بخش تخصیص‌یافته‌شده به <Suspense> مستند شده است.

کامپوننت‌های غیرهمگام - Async Components has loaded