Skip to content

تکنیک‌های انیمیشن

Vue کامپوننت‌های <Transition> و <TransitionGroup> را برای رسیدگی به ترنزیشن‌های enter، leave و list را ارائه می‌دهد. درحالی که، روش‌های فراوانی در وب برای استفاده از انیمیشن‌ها وجود دارد. در اینجا چند تکنیک اضافی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

انیمیشن‌های کلاس محور

برای عناصری که وارد یا خارج از DOM نمی شوند، می‌توانیم انیمیشن‌ها را فقط با افزودن یک کلاس CSS به صورت پویا فعال کنیم:

js
const disabled = ref(false)

function warnDisabled() {
 disabled.value = true
 setTimeout(() => {
  disabled.value = false
 }, 1500)
}
js
export default {
 data() {
  return {
   disabled: false
  }
 },
 methods: {
  warnDisabled() {
   this.disabled = true
   setTimeout(() => {
    this.disabled = false
   }, 1500)
  }
 }
}
template
<div :class="{ shake: disabled }">
 <button @click="warnDisabled">روی من کلیک کن</button>
 <span v-if="disabled">این ویژگی غیرفعال است</span>
</div>
css
.shake {
 animation: shake 0.82s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 0.97) both;
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}

@keyframes shake {
 10%,
 90% {
  transform: translate3d(-1px, 0, 0);
 }

 20%,
 80% {
  transform: translate3d(2px, 0, 0);
 }

 30%,
 50%,
 70% {
  transform: translate3d(-4px, 0, 0);
 }

 40%,
 60% {
  transform: translate3d(4px, 0, 0);
 }
}

انیمیشن‌های state محور

برخی از ترنزیشن‌ها می‌توانند با درج مقادیر اعمال شوند، برای مثال وصل کردن یک style به یک عنصر در حین وقوع یک تعامل، این مثال را در نظر بگیرید:

js
const x = ref(0)

function onMousemove(e) {
 x.value = e.clientX
}
js
export default {
 data() {
  return {
   x: 0
  }
 },
 methods: {
  onMousemove(e) {
   this.x = e.clientX
  }
 }
}
template
<div
 @mousemove="onMousemove"
 :style="{ backgroundColor: `hsl(${x}, 80%, 50%)` }"
 class="movearea"
>
 <p>ماوس خود را روی این قسمت حرکت دهید...</p>
 <p>x: {{ x }}</p>
</div>
css
.movearea {
 transition: 0.3s background-color ease;
}

ماوس خود را روی این قسمت حرکت دهید...

x: 0

علاوه بر رنگ، شما همچنین می‌توانید از اتصال style برای انیمیشن تبدیل عرض یا ارتفاع استفاده کنید. حتی می‌توانید مسیرهای SVG را با استفاده از فیزیک فنر انیمیشن کنید - در نهایت، همه آن‌ها اتصال داده ویژگی‌ها هستند:

من رو بِکش

انیمیشن به کمک ناظرها (Watchers)

با کمی خلاقیت، می‌توانیم از ناظرها برای انیمیشن هر چیزی بر اساس یک state عددی استفاده کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم خود عدد را انیمیشن کنیم:

js
import { ref, reactive, watch } from 'vue'
import gsap from 'gsap'

const number = ref(0)
const tweened = reactive({
 number: 0
})

watch(number, (n) => {
 gsap.to(tweened, { duration: 0.5, number: Number(n) || 0 })
})
template
عددی را تایپ کنید: <input v-model.number="number" />
<p>{{ tweened.number.toFixed(0) }}</p>
js
import gsap from 'gsap'

export default {
 data() {
  return {
   number: 0,
   tweened: 0
  }
 },
 watch: {
  number(n) {
   gsap.to(this, { duration: 0.5, tweened: Number(n) || 0 })
  }
 }
}
template
عددی را تایپ کنید: <input v-model.number="number" />
<p>{{ tweened.toFixed(0) }}</p>
عددی را تایپ کنید:

0

تکنیک‌های انیمیشن has loaded