Skip to content

رویدادهای کامپوننت

در این صفحه فرض شده که شما از قبل مبانی کامپوننت‌ها را مطالعه کرده اید. اگر با کامپوننت‌ها آشنایی ندارید، ابتدا آن را بخوانید.

اِمیت کردن و گوش دادن به رویدادها

یک کامپوننت می‌تواند رویدادهای سفارشی را مستقیماً در عبارات تمپلیت (مثلاً در کنترل‌کننده رویداد v-on) با استفاده از متد داخلی ‎$emit منتشر کند:

template
<!-- MyComponent -->
<button @click="$emit('someEvent')">click me</button>

متد ‎$emit()‎ نیز در بخش کد کامپوننت به شکل this.$emit()‎ موجود است:

js
export default {
 methods: {
  submit() {
   this.$emit('someEvent')
  }
 }
}

والد بعدا می تواند با استفاده از v-on به آن گوش دهد:

template
<MyComponent @some-event="callback" />

پیراینده ‎.once در شنوندگان رویداد(event listeners) کامپوننت نیز پشتیبانی می‌شود:

template
<MyComponent @some-event.once="callback" />

مانند کامپوننت‌ها و پراپ‌ها، نام رویدادها یک تغییر حالت خودکار را ایجاد می‌کنند. توجه کنید که ما یک رویداد camelCase را منتشر کردیم، اما می‌توانیم آن را با استفاده از شنونده kebab-cased در والد گوش دهیم. مانند props casing، توصیه می‌کنیم از شنونده‌های رویداد kebab-cased در تمپلیت‌ها استفاده کنید.

نکته

بر خلاف رویدادهای DOM بومی، رویدادهای اِمیت شده کامپوننت حباب نمی‌زنند. (حباب زدن (Bubbling) به معنای انتشار یک رویداد از عناصر فرزند به عناصر والد در DOM است.) شما فقط می توانید به رویدادهای منتشر شده توسط یک کامپوننت فرزند مستقیم گوش دهید. اگر نیاز به برقراری ارتباط بین کامپوننت‌های خواهر و برادر یا کامپوننت‌های عمیق تو در تو وجود دارد، از یک event bus خارجی یا یک راه حل مدیریت state سراسری استفاده کنید.

آرگومان‌های رویداد

گاهی اوقات انتشار یک مقدار خاص همراه با یک رویداد مفید است. به عنوان مثال، ممکن است بخواهیم کامپوننت <BlogPost> مسئول میزان بزرگ‌نمایی متن باشد. در این موارد، می‌توانیم آرگومان‌های اضافی را به ‎$emit ارسال کنیم تا این مقدار را ارائه کنیم:

template
<button @click="$emit('increaseBy', 1)">
 Increase by 1
</button>

سپس، هنگامی که به رویداد در والد گوش می‌دهیم، می‌توانیم از یک arrow function درون خطی به عنوان شنونده استفاده کنیم که به ما امکان می‌دهد به آرگومان رویداد دسترسی پیدا کنیم:

template
<MyButton @increase-by="(n) => count += n" />

یا اگر کنترل کننده رویداد(event handler) یک متد باشد:

template
<MyButton @increase-by="increaseCount" />

سپس مقدار به عنوان اولین پارامتر آن متد ارسال می‌شود:

js
methods: {
 increaseCount(n) {
  this.count += n
 }
}
js
function increaseCount(n) {
 count.value += n
}

نکته

همه آرگومان های اضافی پس از اینکه نام رویداد به شنونده ارسال می شود به ‎$emit()‎ ارسال می شوند . برای مثال، با ‎$emit('foo', 1, 2, 3)‎ تابع شنونده سه آرگومان دریافت خواهد کرد.

اعلام رویدادهای اِمیت شده

یک کامپوننت به صراحت می‌تواند رویدادهایی را که اِمیت می‌کند با استفاده از ماکرو defineEmits() اعلام کندآپشن emits اعلام کند:

vue
<script setup>
defineEmits(['inFocus', 'submit'])
</script>

متد ‎$emit که در <template> استفاده کردیم، در بخش <script setup> یک کامپوننت قابل دسترسی نیست، اما defineEmits()‎ یک تابع معادل را برمی‌گرداند که می‌توانیم به جای ‎$emit از آن استفاده کنیم:

vue
<script setup>
const emit = defineEmits(['inFocus', 'submit'])

function buttonClick() {
 emit('submit')
}
</script>

ماکرو defineEmits()‎ نمی‌تواند در داخل یک تابع استفاده شود، باید مستقیماً در <script setup> قرار گیرد، مانند مثال بالا.

اگر از تابع setup به جای <script setup> استفاده می‌کنید، رویدادها باید با استفاده از آپشن emits تعریف شوند و تابع emit در context تابع setup()‎ نمایش داده شود:

js
export default {
 emits: ['inFocus', 'submit'],
 setup(props, ctx) {
  ctx.emit('submit')
 }
}

همانند سایر ویژگی‌های context در setup()‎، می‌توان emit را با خیال راحت جداسازی کرد:

js
export default {
 emits: ['inFocus', 'submit'],
 setup(props, { emit }) {
  emit('submit')
 }
}
js
export default {
 emits: ['inFocus', 'submit']
}

آپشن emits و ماکرو defineEmits()‎ همچنین از سینتکس آبجکت پشتیبانی می‌کنند. اگر از TypeScript استفاده می‌کنید، می‌توانید برای آرگومان‌ها تایپ قرار دهید که به ما اجازه اعتبارسنجی زمان اجرا روی payload رویدادهای ارسال شده می‌دهد:

vue
<script setup lang="ts">
const emit = defineEmits({
 submit(payload: { email: string, password: string }) {
  // را برای نشان دادن `false` یا `true` مقدار
  // اعتبارسنجی موفقیت آمیز یا شکست خورده برمی‌گرداند
 }
})
</script>

اگر از TypeScript با <script setup> استفاده می‌کنید، می‌توانید رویدادهای منتشر شده را با استفاده از حاشیه‌نویسی‌های نوع خالص (pure type annotations) اعلام کنید:

vue
<script setup lang="ts">
const emit = defineEmits<{
 (e: 'change', id: number): void
 (e: 'update', value: string): void
}>()
</script>

جزئیات بیشتر: Typing Component Emits

js
export default {
 emits: {
  submit(payload: { email: string, password: string }) {
   // مقدار `true` یا `false` را برای نشان دادن
   // اعتبارسنجی موفقیت آمیز / شکست خورده برمی گرداند
  }
 }
}

همچنین مشاهده کنید: Typing Component Emits

اگر چه اختیاری است، پیشنهاد می‌شود همه رویدادهای اِمیت شده را تعریف کنید تا نحوه کار یک کامپوننت را بهتر مستند کنید. همچنین به Vue اجازه می‌دهد شنوندگان (listeners) شناخته شده را از اتریبیوت‌های fallthrough حذف کند، از موارد لبه‌ای که توسط کد شخص ثالث از طریق رویدادهای DOM ارسال می‌شوند، جلوگیری کند.

نکته

اگر یک رویداد بومی (مثلاً click) در آپشن emits تعریف شده باشد، شنونده اکنون فقط به رویدادهای click منتشر شده از کامپوننت گوش می دهد و دیگر به رویدادهای click بومی پاسخ نمی‌دهد.

اعتبارسنجی رویدادها

مشابه اعتبارسنجی تایپ prop، یک رویداد اِمیت شده می‌تواند اعتبار سنجی شود اگر به جای سینتکس آرایه با سینتکس آبجکت تعریف شده باشد.

برای افزودن اعتبارسنجی، به رویداد تابعی اختصاص داده می‌شود که آرگومان‌های ارسال شده به فراخوانی this.$emitemit را دریافت می‌کند و برای نشان دادن معتبر بودن یا نبودن رویداد، یک boolean برمی‌گرداند.

vue
<script setup>
const emit = defineEmits({
 // بدون اعتبارسنجی
 click: null,

 // submit اعتبارسنجی رویداد
 submit: ({ email, password }) => {
  if (email && password) {
   return true
  } else {
   console.warn('Invalid submit event payload!')
   return false
  }
 }
})

function submitForm(email, password) {
 emit('submit', { email, password })
}
</script>
js
export default {
 emits: {
  // بدون اعتبارسنجی
  click: null,

  // اعتبارسنجی رویداد submit
  submit: ({ email, password }) => {
   if (email && password) {
    return true
   } else {
    console.warn('Invalid submit event payload!')
    return false
   }
  }
 },
 methods: {
  submitForm(email, password) {
   this.$emit('submit', { email, password })
  }
 }
}
رویدادهای کامپوننت has loaded