Skip to content

قوانین اولویت D : با احتیاط استفاده شوند

بعضی از ویژگی‌های Vue برای تطبیق موارد استثنایی و نادر، و یا مهاجرت روان‌تر از یک پایگاه کد قدیمی وجود دارند. با این حال، هنگامی که از آنها بیش از حد استفاده می‌شود، می‌توانند نگهداری از کد شما را دشوارتر کنند و یا حتی خود منبع اشکال شوند. این قوانین ویژگی‌های دارای پتانسیل اشکال‌زایی را نمایان می‌کنند و توضیح می‌دهند که چه زمانی و چرا باید از آن‌ها پرهیز شود.

انتخابگرهای عنصری با scoped

از انتخابگرهای عنصری در استفاده از scoped باید پرهیز شود.

در استایل های scoped(محدود شده)، انتخابگر‌ کلاس را به انتخابگر‌ عنصر ترجیح دهید، زیرا تعداد زیادی از انتخابگرهای عنصری کند هستند.

Vue ویژگی‌های خاصی را برای اسکوپ کردن استایل‌ها، به عناصر کامپوننت‌ها اضافه کرده است. مانند data-v-f3f3eg9. سپس انتخابگر‌ها طوری اصلاح می‌شوند که تنها عناصر مرتبط با این ویژگی انتخاب شوند (برای مثال button[data-v-f3f3eg9]).

مشکل آنجاست که تعداد زیادی از انتخابگرهای عنصری-صفتی (برای مثال button[data-v-f3f3eg9]) به طور قابل توجهی کندتر از انتخابگرهای کلاس-صفتی خواهد بود (مثل btn-close[data-v-f3f3eg9].)، بنابراین انتخابگرهای کلاس باید تا جای ممکن ترجیح داده شوند.

بد

template
<template>
 <button>×</button>
</template>

<style scoped>
button {
 background-color: red;
}
</style>

خوب

template
<template>
 <button class="btn btn-close">×</button>
</template>

<style scoped>
.btn-close {
 background-color: red;
}
</style>

ارتباط ضمنی والد-فرزند

Propها و Eventها برای ارتباط والد-فرزند باید به‌جای this.$parent یا prop های جابجاشونده ترجیح داده شوند.

یک اپلیکیشن ایده‌آل Vue به فرم propها پایین، و eventها بالا است. پایبندی به این قرارداد، کامپوننت‌های شما را قابل فهم‌تر می‌کند. با این حال، موارد استثنایی وجود دارند که جابجایی prop یا this.$parent می‌توانند دو کامپوننتی را که عمیقا جفت شده‌اند را ساده‌سازی کنند.

مشکل اینجاست که در عین حال تعداد زیادی موارد ساده وجود دارند که این الگوها ممکن است برای آنها راحتی داشته باشند. هشدار: اجازه ندهید معامله سادگی (قادربودن به فهم جریان استیت‌هایتان) برای راحتی کوتاه مدت (نوشتن کد کمتر) شما را گمراه کند.

بد

js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 template: '<input v-model="todo.text">'
})
js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 methods: {
  removeTodo() {
   this.$parent.todos = this.$parent.todos.filter(
    (todo) => todo.id !== vm.todo.id
   )
  }
 },

 template: `
  <span>
   {{ todo.text }}
   <button @click="removeTodo">
    ×
   </button>
  </span>
 `
})

خوب

js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 emits: ['input'],

 template: `
  <input
   :value="todo.text"
   @input="$emit('input', $event.target.value)"
  >
 `
})
js
app.component('TodoItem', {
 props: {
  todo: {
   type: Object,
   required: true
  }
 },

 emits: ['delete'],

 template: `
  <span>
   {{ todo.text }}
   <button @click="$emit('delete')">
    ×
   </button>
  </span>
 `
})

بد

vue
<script setup>
defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})
</script>

<template>
 <input v-model="todo.text" />
</template>
vue
<script setup>
import { getCurrentInstance } from 'vue'

const props = defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})

const instance = getCurrentInstance()

function removeTodo() {
 const parent = instance.parent
 if (!parent) return

 parent.props.todos = parent.props.todos.filter((todo) => {
  return todo.id !== props.todo.id
 })
}
</script>

<template>
 <span>
  {{ todo.text }}
  <button @click="removeTodo">×</button>
 </span>
</template>

خوب

vue
<script setup>
defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})

const emit = defineEmits(['input'])
</script>

<template>
 <input :value="todo.text" @input="emit('input', $event.target.value)" />
</template>
vue
<script setup>
defineProps({
 todo: {
  type: Object,
  required: true
 }
})

const emit = defineEmits(['delete'])
</script>

<template>
 <span>
  {{ todo.text }}
  <button @click="emit('delete')">×</button>
 </span>
</template>
قوانین اولویت D : با احتیاط استفاده شوند has loaded